V4EaP Visegrad University Studies Grant No. 61500079


 

 

Názov kurzu (predmetu): Vybrané aspekty v environmentálnom manažmente v krajinách V4

Selected aspects of environmental management in the V4 countries

Stručný dôvod vzniku kurzu (predmetu

Dôvodov otvorenia kurzu (predmetu je niekoľko. Predovšetkým je hlavným cieľom to, aby študent študijného odboru Environmentálny manažment získal vedomosti o environmentálnych aspektoch a vplyvoch v kontexte krajín V4. Ďalším dôvodom je nevyhnutnosť disponovania znalosťami o princípoch racionálneho využívania prírodných zdrojov krajín V4 a legislatívnych limitov a noriem týchto štátov v oblasti životného prostredia.  Následne získané vedomosti dokáže implementovať pri riadení environmentálnych procesov, vrátane prevencie ekologických rizík a havárií. Za najväčšie pozitívum vzniku kurzu je možné považovať jeho medzinárodný kontext, pretože všetky uvedené environmentálne aspekty budú analyzované v konfrontácií  s jednotlivými krajinami V4. Z tohto pohľadu bude kurz aj konfrontovať spôsoby riešenia jednotlivých environmentálnych problémov medzi dotknutými krajinami. V neposlednom rade budú nadobudnuté vedomosti z kurzu (Predmetu) základom pre štúdium ďalších odborných predmetov. Implementácia predkladaného projektu v danom kurze môže vytvoriť vhodné predpoklady pre následnú prípravu samostatného študijného programu v oblasti environmentálneho manažmentu, ktorý by mohol byt edukovaný v strdoeurópskom výskumnom a vzdelávacom priestore.

The main reason of opening the course is enable student of Environmental management studies to gain knowledge of the environmental aspects and impacts in the context of the V4 countries. Another reason is the necessity of disposing of knowledge about the principles of rational use of natural resources of the V4 and the legislative limits and standards of these countries in the field of environment. The students can implement the knowledge in managing environmental processes, including the prevention of environmental risks and accidents. As for the most positive aspect of course is considered the international context, because all of these environmental aspects will be analyzed in the face of individual V4 countries. From this perspective, the course will also confront different ways of solving environmental problems between the countries concerned. Finally, they acquired knowledge of the course the basis for the study of other professional subjects. Implementation of the proposed project in a given course can create favorable conditions for the subsequent preparation of an independent study program in the field of environmental management, which could be educated in central european research and training Area.

 

Predpokladaný čas na prípravu

Od schválenia do januára 2017                  – prípravná fáza

Ak.r. 2016/2017, 2017/2018 a 2018/2019  – realizácia kurzu (projektu)

Zahraniční lektori:

marec-apríl 2017- WIZS, BĚLAŠKOVÁ, GÁL

marec-apríl 2018- WIZS, BĚLAŠKOVÁ, GÁL

marec-apríl 2019- WIZS, BĚLAŠKOVÁ, GÁL

 

Stručný popis kurzu

Absolvent kurzu (predmetu) získa prehľad a ucelený pohľad na vybrané aspekty v oblasti životného prostredia  a komparáciu s prístupmi resp. spôsobmi ich riešenia vybraných environmentálnych problémov v jednotlivých krajinách V4.

Students will acquire an overview and comprehensive view of selected aspects of environment and comparison with the approaches of solving the environmental problems in  individual V4 countries.

Ďalej popíšeme jednotlivé témy osnovy predmetu, ktorá je dole v dokumente.

 

Jazyk programu:

slovenský, český, poľský a maďarský, anglický

slovak, czech, polish, hungarian, english

 

Predpokladaný počet študentov obsiahnutých kurzom (predmetom) na akademický rok:  cca 20

Kurz je určený predovšetkým pre študentov Fakulty manažmentu PU v Prešove v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment. Ďalej kurz (predmet) ponúkneme ako voľne výberový predmet zaradený do celouniverzitnej ponuky predmetov. Prihlásiť sa naň a absolvovať ho budú môcť všetci študenti PU bez ohľadu na ich príslušnosť k fakulte, bez ohľadu na študijný program či študovaný odbor.

The course is designed primarily for students of the Faculty of Management of Presov University in the field of study 4.3.3 Environmental management. Furthermore, the course will be offered as a free elective subject for the whole university.  All students will be able to sign it and pass it regardless of their affiliation to the faculty, regardless of study program or department studied.

Aké kompetencie dá kurz (Predmet) študentom?

Absolvent kurzu získa prehľad a ucelený pohľad na vybrané aspekty v oblasti životného prostredia  a komparáciu s prístupmi resp. spôsobmi ich riešenia v jednotlivých krajinách V4. Spozná práva a povinnosti prevádzkovateľov zariadení súvisiacich s ochranou životného prostredia v krajinách V4 a má základné informácie o novo zavádzaných systémoch environmentálneho manažérstva v subjektoch verejnej a hospodárskej sféry uvedených krajín. Ďalej získa vedomosti o environmentálnych aspektoch a vplyvoch, pozná princípy racionálneho využívania prírodných zdrojov a legislatívne limity a normy v oblasti životného prostredia na Slovensku a ostatných krajinách V4. V neposlednom rade sa absolvent kurzu spozná štatistické metódy, ktoré sú vhodné pre spracovanie environmentálnych dát.

Students will acquire an overview and comprehensive view of selected aspects within the environment and comparison with ways to address them in individual V4 countries. He recognizes the rights and responsibilities of equipment related to environmental protection in V4 countries and has basic information about the newly introduced environmental management systems in public bodies and economic sphere of these countries. Furthermore, the graduate gains knowledge about the environmental aspects and impacts, knows the principles of rational use of natural resources and the legislative limits and standards in the field of environment in Slovakia and the other V4 countries. Finally, the Students will recognize statistical methods, which are suitable for processing of environmental data.

Trvanie kurzu (koľko semestrov bude trvať):

1 semester (letný semester)

Periodicita kurzy (Predmetu)

Predmet bude v ponuke v letnom semestri príslušného akademického roka

Koľko kreditov bude udelených za absolvovanie kurzu (Predmetu)?

3 kredity

Pridaná hodnota kurzu (výstupu)

Pridaná hodnota kurzu (predmetu) spočíva predovšetkým v tom, že jednotlivé témy sú konfrontované s prístupmi resp. spôsobmi ich riešenia v jednotlivých krajinách V4. Grant napomôže rozšíriť úroveň poznania v danej problematike aj konfrontovaním existujúcich vedeckých poznatkov a edukačných zručností viacerých krajín, v ktorých sa daná problematika rieši.  Vychádzajúc zo záverov Bolonského procesu, Lisabonskej stratégie i aktuálnych nadnárodných stratégií a národných iniciatív preferujúcich medzinárodnú kooperáciu, poznatkovú ekonomiku s vyšším dôrazom na aplikačnú hodnotu výskumu do edukačného procesu, vidíme v implementácii daného projektu vysoký potenciál na participácii riešenia predznačených úloh.

The added value of the course lies primarily in the fact that the topics are confronted with ways to address them in individual V4 countries. Grant will help expand the level of knowledge the field and confront the existing scientific knowledge and educational skills of various countries in which the topic is addressed. Based on the conclusions of the Bologna process, the Lisbon strategy and current transnational strategies and national initiatives preferring international cooperation, knowledge-based economy with increasing emphasis on applications the value of research into the educational process, we see that project implemetnation will have high potential for participation in solving the issues.

Udržateľnosť projektu

Udržateľnosť kurzu (predmetu) je určená štruktúrou navrhovaného kurzu (predmetu) a jeho akceptáciou v rámci jednotiek študijného programu Environmentálny manažment v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment. Obsah kurzu zodpovedá požiadavkám na štandardy predmetu environmentálneho základu študijného odboru. Štruktúra a obsah kurzu vychádza z profilu absolventa, ktorý má aplikačný charakter. Ten sa aj od absolventov I. stupňa štúdia očakáva.

Sustainability of the course is determined by the structure of the proposed course and its acceptance as part of the Study program „Environmental management“. The course content meets the requirements of the standards of the program. The structure and content of the course is based on the graduate profile that has „application base/character“, which is expected from  graduates of Bachelor’s degree study.

Záverečné hodnotenie

Kurz (predmet) bude ukončený skúškou. V priebehu semestra bude jedna písomná previerka z učiva prebratého v 1.-10. týždni výučby za 20 bodov a prezentácia seminárnej práce na vopred určenú tému za 20 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z písomnej previerky alebo seminárnej práce získa menej ako 10 bodov. Absolvovanie záverečného testu na skúške – povinnosť získať viac ako 50% hodnotenia.

The course will be followed by an examination. During the semester there will be one written verification of curriculum/schoolwork  adopted in 1st to 10th week of course and evaluated for 20 points and one presentation of an essay on a predetermined topic for 20 points. Credits will not be awarded to the student who obtains less than 10 points. The  final examination – the obligation to obtain more than 50% rating.

Celkové hodnotenie predmetu:

A  – 100,00 – 90,00 % (bodov),

B – 89,99 – 80,00 % (bodov),

C – 79,99 – 70,00 % (bodov),

D – 69,99 – 60,00 % (bodov),

E – 59,99 – 50,00 % (bodov),

FX – 49,99 a menej % (bodov)

 

Garant (supervizor):

Ing. Martin Rovňák, PhD. – Katedra environmentálneho manažmentu, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

Pozícia: vedúci katedry, projektový manažér

Skúsenosti garanta:

Navrhovaný garant projektu má skúsenosti s prípravou výskumných i vzdelávacích projektov nie len v oblasti štrukturálnych fondov. Poskytuje konzultácie vo fáze prípravy ale aj implementácie  projektov. V súčasnosti vedie ako projektový manažér projektový tím vzdelávacieho projektu spolufinancovaného zo štrukturálnych fondov EÚ  a pôsobí ako zástupca hlavného riešiteľa vo domácom výskumnom projekte.

The proposed project garant has experience in preparing research and educational projects not only on the structural funds. He provides consultation within the preparation and the implementation of projects. He is currently leading a project team within the project co-financed from EU structural funds and acts as deputy chief investigator in domestic research project.

 

Zahraniční lektori:

Mgr. Bc. Silvie Bělašková (Czech Republic) – implementácia kvantitatívnych metód pri spracovaní environmentálnych dát

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne

Fakulta aplikované informatiky

Ústav matematiky

 

Dr. Grzegorz WISZ, Ph.D. (Poland) – efektivita využívanie obnoviteľných zdrojov energie v krajinách V4

President of Subcarpathian Renewable Energy Cluster, Rzeszów, Poland

 

Dr. habil. Zoltán GÁL, Ph.D. (Hungary) –

senior research fellow, associate professor

HAS Research Centre for Economic and Regional Studies,

Insitute for Regional Studies, HUNGARY

Kaposvar University, Head of Dept. of Regional Economics & Statistics

Supervisor at the Doctoral School in Regional Economics & Policy, University of Pécs

Organizer of the Global Network on Financial Geography (FinGeo, est.Oxford, 2015)

 

Osnova kurzu

1.            Definovanie základných pojmov  a vzťahov: ľudská populácia, životné prostredie a ich špecifiká v jednotlivých krajinách V4

2.            Globálne problémy životného prostredia v krajinách V4.

3.            Prírodné zdroje krajín V4.

4.            Spoločenské nástroje starostlivosti o životné prostredie v jednotlivých krajinách V4 (právne, ekonomické a sociálne aspekty ochrany ŽP)

5.            Udržateľný rozvoj z pohľadu jednotlivých krajín V4

6.            Prístupy ku starostlivosť o ŽP na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami V4.

7.            Indikátory udržateľného rozvoja a ich špecifiká v jednotlivých krajinách V4

8.            Pohľad na systémy riadenia ochrany životného prostredia, ich charakteristiku a štruktúru v jednotlivých krajinách V4

9.            Efektivita využívanie obnoviteľných zdrojov energie v krajinách V4 (Dr. Grzegorz WISZ, Ph.D.)

10.          Environmentálna regionalizácia v krajinách V4. (Dr. habil. Zoltán Gál, Ph.D.)

11.          Nástroje ekologickej politiky a ekonomické nástroje v ekologickej politike v krajinách V4

12.          Štatistické metódy a ich implementácia pri spracovaní environmentálnych dát. (Mgr.Bc. Sivie Bělašková)

13.          Environmentálne informačné systémy v krajinách V4.

 

 

1. Definition of basic terms and relations: human population, the environment and their specifics in individual V4 countries

2. Global environmental problems in the V4 countries.

3. Natural Resources of V4 countries.

4. Social tools for environmental management in individual V4 countries (legal, economic and social aspects of environmental protection)

5. Sustainable development among the V4 countries

6. Access to care about the environment in Slovakia compared to the other V4 countries.

7. Sustainable development indicators and their specifics in individual V4 countries

8. Systems of environmental management, their characteristics and structures in individual V4 countries

9. The effectiveness of the use of renewable energy sources in V4 countries (Dr. Grzegorz Wiszt, Ph.D.)

10. Environmental Regionalisation of the V4 countries. (Dr. habil. Zoltán Gál, Ph.D.)

11. Tools of environmental policy and economic instruments in environmental policy in the V4 countries

12. Statistical methods and their implementation, the processing of environmental data. (Mgr.Bc. Sivi Bělašková)

13. Environmental information systems in the V4 countries.