Informácie o katedre


Katedra environmentálneho manažmentu je najmladšou katedrou Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. Bola zriadená v roku 2011 ako katedra s prevažujúcou výskumnou profiláciou. Pedagogickí pracovníci katedry sa v súčasnosti podieľajú na zabezpečovaní vzdelávacej činnosti v bakalárskom a magisterskom stupni študijného programu Manažment.

Členovia katedry sa vo významnej miere angažujú vo výskumnej a publikačnej činnosti v oblasti environmentálneho manažmentu.

Za ostatné tri roky členovia katedry publikovali dve zahraničné a päť domácich monografií, päť vysokoškolských učebníc, napísali takmer 40 pôvodných vedeckých prác publikovaných v zahraničných a domácich vedeckých časopisoch, viac ako 70 vedeckých príspevkov publikovaných na zahraničných a domácich vedeckých podujatiach.

Výskumná činnosť pracovníkov katedry smeruje predovšetkým do týchto oblastí environmentálneho manažmentu:

 • identifikácia zložiek prostredia v zaťažených oblastiach SR,
 • ekologicko - ekonomické zhodnocovanie zaťažených oblastí SR,
 • manažment výroby v problémových oblastiach SR,
 • revitalizácia krajinného priestoru po ekonomických aktivitách priemyslu,
 • manažment skládok odpadu,
 • možnosti využitia netradičných plodín ako energetických obnoviteľných zdrojov,
 • ekonomika výroby bioproduktov,
 • prepojenosť zlepšenia životného prostredia s rozvojom regiónov,
 • environmentálna výchova a vzdelávanie, vrátane celoživotného vzdelávania,
 • manažment a financovanie environmentálnych projektov,
 • systémy environemntálneho manažérstva,
 • spoločenská zodpovednosť organizáci,
 • dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky,
 • posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie.

Pracovníci katedry individuálne spolupracujú v mnohými pracovníkmi v oblasti environmentálneho manažmentu na rôznych domácich i zahraničných pracoviskách:

 • Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
 • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
 • Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
 • Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
 • Fakulta ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene,
 • Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach,
 • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach,
 • Lesnícka fakulta TU vo Zvolene,
 • Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, pracovisko Prešov,
 • Slovenský hydrometeorologický ústav Košice,
 • Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave,
 • Výskumný ústav agroekológie Michalovce, Centrum výskumu RV Piešťany,
 • Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, pracovisko Prešov,
 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici,
 • Agrárno technická univerzita Minsk,
 • Ekologická univerzita A.D.Sacharova, Minsk,
 • Univerzita Boden Kultur vo Viedni,Ekonomická fakulta Rzesow,
 • Poľnohospodárska akadémia v Krakove, Fakulta krajinného inžinierstva,
 • Prímorská pedagogická akadémia v Slupsku,
 • University of Novi Sad Faculty of Technical Sciences,
 • Vienna University of Technology

Pracovníci katedry v minulosti úspešne riešili ako hlavní riešitelia, resp. ako členovia riešiteľských kolektívov mnoho projektov v oblasti profilácie katedry:

 1. Grantová úloha č.1/7699/20 „Overenie najvhodnejšieho spôsobu rozmnožovania trsti obecnej a výskum možnosti jej plošného využitia na zúrodnenie pôd extrémne kontaminovaných horečnatými imisiami“. Grantová úloha VEGA č.1/7693/20.
 2. Rámcový projekt hlavnej úlohy grantového inštitucionálneho výskumu „Prispôsobovanie sa podnikateľskej štruktúry poľnohospodársko–potravinárskeho komplexu Európskym trhovým štruktúram“ čiastková úloha DU-03: Úlohy agrárneho manažmentu pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja vidieka etapa DU-03-3: Ekonomika a manažment ekologicky narušených oblastí.
 3. Inštitucionálny výskum „Ekologické poľnohospodárstvo a jeho podiel pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja v SR“.
 4. Čiastková úloha projektu VEGA „ Hodnotenie hygieny pôd a minimalizácia vstupu rizikových látok do produktov“ č. 1/2428/05.
 5. „Vzdelávací kurz na zvýšenie kvalifikácie a adaptability frekventantov v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia “. Projekt ESF. Doba riešenia: 2005-2007
 6. „Analýza zložiek životného prostredia a jej využitie pri reštrukturalizácii poľnohospodárstva a zabezpečení trvaloudržateľného rozvoja v problémovej oblasti Severného Gemera“ Projekt VEGA č. 1/3463/06. Doba riešenia: 2006-2009
 7. „Monitoring ovzdušia a pôd a jeho využitie pre usporiadanie poľnohospodárskej výroby v imisnej oblasti EVO Vojany“. Projekt VEGA č. 1/3463/07. Doba riešenia: 2006-2009
 8. „Identifikácia zmien zložiek prostredia problémových oblastí východného Slovenska“. Projekt APVV č. 20-060505. Doba riešenia: 2006-2009
 9. Medzinárodný poľsko-slovenský projekt riešený v spolupráci s Primorskou pedagogickou akadémiou v Slupsku „Vzdelávanie a ochrana životného prostredia vo vybraných obciach Poľska a Slovenska“. Doba riešenia: 2006-2009
 10. Projekt VEGA „Analýza základných ekonomických faktorov a ich využitie pri reštrukturalizácii poľnohospodárstva a zabezpečení trvaloudržateľného rozvoja Slovenska“. Doba riešenia: 2009-2010
 11. Projekt interného grantového výskumu GAMA/10/7 „Využitie indikátorov trvalo udržateľného rozvoja pre komplexné hodnotenie stavu a vývoja trvalo udržateľného rozvoja vo vybraných regiónoch na úrovni NUTS III pre manažment regionálneho rozvoja“. Doba riešenia: 2010-2011
 12. TEMPUS - IB_JEP-41156-2006, Training of institutions in modern environmental approaches and Technologies (TIMEA)
 13. Projekt APVV č.LPP-0211-09 „Popularizácia výsledkov environmentálneho výskumu pre zvýšenie environmentálneho povedomia a záujmu o vedu“. Doba riešenia: 2009 – 2012
 14. Projekt VEGA č.1/0541/11 – VEGA „Analýza determinantov výkonnosti subjektov hospodáriacich na pôde podľa regionálnej diferenciácie Slovenska.“
 15. Projekt KEGA č. 384-001PU-4/2010 „ Tvorba súboru učebných pomôcok pre novokreované manažérske disciplíny študijného programu v študijnom odbore Environmentálny manažment“. Doba riešenia: 2010 – 2011
 16. Projekt KEGA č. 012PU-4/2012-03-23/ Príprava a realizácia výskumu zameraná na tvorbu učebných pomôcok pre výučbu environmentálnych predmetov. Doba riešenia: 2012 - 2014
 17. Projekt VEGA 1/0627/12 / Diverzita, resiliencia a zdravie ekosystémov v rôzne využívaných a zaťažených územiach v antropogénnej krajine. Doba riešenia: 2012 – 2014.
 18. Vzdelávací projekt spolufinancovaný zo ŠFEÚ č. ITMS 26110230111 „ Reforma vzdelávania na FM PU“. Autor a manažér projektu: Ing. Martin Rovňák, PhD. Doba riešenia: 01.10.2013 - 30.9.2015
 19. Projekt APVV-0163-11 Analýza vlastností pôdy a vývoja krajiny nepravidelne zaplavovaných území. Doba riešenia: 2012 – 2015
 20. Projekt KEGA 032PU-4/2014 „Príprava študijných materiálov pre program Environmentálny manažment v 1. stupni štúdia a nadväzného študijného programu Environmentálny manažment“. Doba riešenia: 01.01.2014 - 31.12.2016
 21. Projekt VEGA 1/0749/14 „Výskum vodných antropogénnych krajinných prvkov Medzibodrožia“. Doba riešenia: 01.01.2014 - 31.12.2016

V súčasnosti pracovníci participujú na týchto projektoch v oblasti environmentálneho manažmentu:

 1. Projekt VEGA 1/01279/16 „Ekologické a environmentálne riziká degradácie pôdy a prístupy manažmentu k eliminácii ich vplyvu na životné prostredie“. Doba riešenia: 1.1.2016 -31.12.2018. (Vedúci výskumného tímu: prof. Ing. Danica Fazekašová, PhD.)
 2. Projekt KEGA 011PU-4/2016 „Implementácia nových trendov environmentálneho výskumu do výučby prírodovedných a manažérskych predmetov v študijnom programe Environmentálny manažment“. Doba riešenia: 1.1.2016 -31.12.2018. (Vedúci výskumného tímu: prof. Ing. Danica Fazekašová, PhD.)
 3. Medzinárodný vyšehradský fond Visegrad University Studies Grant /V4EaP Visegrad University Studies Grant No. 61500079: „ Vybrané aspekty v environmentálnom manažmente v krajinách V4“. Doba riešenia: 2017-2019. Celková suma: 15.318,- Euro,- Euro (Projektový manažér: Ing. Martin Rovňák, PhD.)
 4. Norway grants: CBC02/PSK-I/038 - Analýza a hodnotenie stavu zložiek životného prostredia v prihraničnej oblasti SR - UA pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti územia. Doba riešenia: 8/2016 – 4/2017. Celková suma: 139.626,- Euro. (Projektový manažér: doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.)

Adresa

Konštantínova 16
080 01 Prešov

Tel (sekretariát katedry): 00-421-51 - 7470 630

Univerzitná webová stránka katedry

Kontakty

Video o katedre